Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  วันที่  1/03/2565
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้มอบหมายให้นางจิรวะดี อินทร์แก้ว ครูชำนาญการ เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งการแก้ปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและมีคุณภาพให้เป็นภูมิคุ้มกันตามความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนตามหลักการเรียนรู้การถอดองค์ความรู้การลงมือปฏิบัติในลักษณะที่ดำเนินการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริตามเรียนรู้หลักการครองตนยึดถือหลักธรรมในการดำรงชีวิตให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนอย่างมีความสุข
มีจำนวนผู้เรียน 60 คน โดยมีผู้เรียนเวียนเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ทั้ง 3 ฐาน 1. ห้องความรู้ทรงคุณค่า 2. ร่มเงินร่มทอง 3 .เส้นชำเลือง (หมี่กรอบสับปะรดเพื่อสุขภาพ)
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555