Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  รางวัลโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 4 ปี 2558 ครั้งที่ 5 ปี 2559 และครั้งที่ 6 ปี 2560 จากสำนักงาน ปปช.
  วันที่  21/11/2560
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เข้ารับรางวัลโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 4 ปี 2558 ครั้งที่ 5 ปี 2559 และครั้งที่ 6 ปี 2560 จากสำนักงาน ปปช. รวม 3 ปีซ้อน ในการดำเนิน
เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และกระทำกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ แก้ปัญปา และพัฒนาทรัพยากรของชาติ เกิดความสำนึกที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนคนดี มีความเข้าใจในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ชาติบ้านเมือง สำนึกในความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของชาติ เป็นต้นว่าสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบบประชาธิปไตย ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำลำธาร ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วิจิตรศิลป์ ฯลฯ โดยการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้บังเกิดผลที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐิกิจ และสังคมของชุมชน ชาติบ้านเมือง รวมทั้งในประชาคมอาเซียนด้วย
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555