Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยต้านภัยยาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  วันที่  21/03/2565
 
 


รายละเอียด
วันที่ 15 เดือน มีนาคม 2565
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยต้านภัยยาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การกำหนดมาตรการป้องกันผู้เรียนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยได้กำหนดไว้ ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน สามารถที่จะลด ละ เลิก ได้ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษานั้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีการดำเนินงานต่อเนื่องในการสร้างระบบการป้องกันที่เข้มแข็ง และยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ แจ้ห่ม จึงได้นำแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาแกนนำทั้ง 7 ตำบลๆ ละ 15 คน โดย มีวิทยากรให้ความรู้ได้แก่ พระนพดล สิริวังโส และ ร.ต.อ.ประหยัด ธรรมสิทธิ์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแจ้ห่ม
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555