Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ระเบียบต่างๆ

1 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2 คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล 
3 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4 พระราชบัญญัติ การฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 
5 การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
8 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
9 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
10 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
11 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก กศน.ตำบลหรือแขวง พ.ศ.2553
12 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555