Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 12 -13 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลแจ้ห่ม ประเมินวัดระดับการรู้หนังสือ นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  วันที่  7/06/2560
 
 


รายละเอียด
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษตอนต้น วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ กศน.ตำบลแจ้ห่ เวลา 09.00น เป็นต้นไป
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120