Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กศนตำบลแจ้ห่ม จัดอบรม โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านฮ่องลี่ หมู่ 5 ส่งเสริมการเลี้ยงปูนา จำนวน 15 คน เพื่อรวมกลุ่มผู้เลี้ยงปูนาในอำเภอแจ้ห่มและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงปูนา   
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ครูอาสาตำบลแ้จห่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ    
กศน.ตำบลแจ้ห่ม จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรการทำอาหารว่างขนมจีบซาลาเปา จำนวน 10 ชั่วโมง ที่ วัดบ้านเชียงหมั้น หมู่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 คน   
งานบวงสรงเจ้าพ่อพญาคำลือ กศน.อำเภอแจ้ห่มและกศน.ตำบลแจ้ห่มร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการทำโดนัทจิ๋ว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 การพับกุหลายจากใบเตย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กระทงใบตอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 การทำก๋วยลุยสวน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 การทำขนมปุยฝ้าย   
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกู่คำน้อย บ้านฮ่องลี่ หมู่ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กศนตำบลแจห่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการอ่านสร้างอาชีพ กิจกรรมระบายสีภาพ การทำโบว์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและประชาสัมพันธ์งานของกศน.ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมของกศน โดยการเข้าร่วมกิจกรรม   
สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่มจัดกิจกรรมโครงการลานกิจกรรมเด็กเชิญกศน.อำเภอแจ้ห่มจัดกิจกรรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมโครงการลานกิจกรรมเด็ก TO BE NUBER ONE กาดศรีหลวง อำเภอแจ้ห่ม เพื่อจัดกิจกรรม บริการรถอ่านฉัน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำโดนัทจิ๋ว   
กศน.อำเภอแจ้ห่มจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กีฬา กศน.เกม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กีฬา กศน.เพื่อสร้างความสามัคคี และร่วมรณรงค์ กิจกรรมของงาน กศน.อำเภอแจ้ห่ม ดำเนินการตามนโยบายจุดเน้น เช่นการรณรงค์ NO Foam โรงเรียนสีขาว รักการอ่าน โครงาน ลดเผา   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบสู่ชีวิตพอเพียง กศน.ตำบลแจ้ห่มร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำโดนัทจิ๋ว ที่ วัดม่อนกัญญาราม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการไขความลับฉบับวิทยาศาสตร์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการไขความลับฉบับวิทยาศาสตร์ เป็นการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการแบ่งนักศึกษาเข้าเรียนป็ฐานการเรียนรู้ ทดสอบความเป็นกรดเป็นเบส ดูดาว เทคโนโลยีสามมิติ สารพิษกับพิษที่ใกล้ตัว นักสืบโภชนาการ เรื่องสารปรุงแต่งในอาหาร การทดสอบอาหาร เช่น น้ำปลา น้ำส้มสายชู เครื่องสำอาง
   
กศน.ตำบลแจ้ห่มทำแนวกันไฟ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษา กศน.ตำบลแจ้ห่มจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวกันไฟ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ที่ป่าชุมชนบ้านฮ่องลี่ หมู่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
   
กศนอำเภอแจ้ห่มประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อแจ้งแผนการทำงานและแผนพัฒนางาน และต้อนรับคณะกรรมการใหม่ 3 คน
   
กศนตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรมต่อเนื่อง การพัฒนาสังคมชุมชน โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักครอบครัวอบอุน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ กศนตำบลแจ้ห่ม เพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว พ่อแมลูก ตายาย มีองค์ความรู้ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน   
กศนตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กศนตำบลแจ้ห่มจัดกิจกรรมการรเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นหนังสือ ชุดความรู้ “ ร้อยเรื่องเล่า “ ก้าวไกล ไทยทะยาน
   
กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม วันที่ 27 มกราคม 2562 เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยปฏิบัติจริงจากการทำโครงงาน
   
กศน.ตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 กิจกรรมให้ความรู้การดูรักษาสุภาพอนามัย การกินอาหารลดหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกาย   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120