Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง "สร้างคน ปลูกความคิด พัฒนาชีวิต คือครูกศน. นางสาววรรณิษา กันทา ครูกศน.ตำบลทุ่งผึ้ง
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 
ส่งเสริมการอ่านร่วมกับเทศบาล บ้านหนังสือชุมชนบ้านแจ้คอน จัดกิจกรรมการทำเค้กกล้วยหอมนึ่ง ณ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยมี นางณัฐกมล ปราชญ์ปรัชญา ครู กศน.ตำบลวิเชตนคร เป็นวิทยากร   
แหล่งเงรียนรู้ กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง 
โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล 
อาชีพกล้วยฉาบอบเนย จำนวน 6 ชั่วโมง 
อาชีพการทำไม้กวาด 35 ชั่วโมง 

 
สอบ N-Net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 ตุลาคม 2563 
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวการทำเตาชีวมวล 
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของผู้สูงอายุ 
โครงการการทำฝายชะลอน้ำตามหลักภูมิปัญญาชาวบ้าน
สอบ N-Net
กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง
งานวันเด็กประจำปี 2562
งานวันเด็กประจำปี 2562
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120