Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 
 
วันที่ 16-19 เดือนมีนาคม 2567 ศกร.ตำบลแม่สุก ดำเนินการจัดกิจกรรม การแปรรูปอาหาร ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งคาใต้ หมู่ 10 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
วันที่ 20-23 เดือนมีนาคม 2567 ศกร.ตำบลแม่สุก ดำเนินการจัดกิจกรรมการทำขนมเพื่อการค้า ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งคา หมู่ 4 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
วันที่ 24-27 เดือนมีนาคม 2567 ศกร.ตำบลแม่สุก ดำเนินกิจกรรมการจัดธุรกิจขนมไทย บ้านหนองกอก หมู่ 2 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
โครงการ พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ขอเชิญนักศึกษา กศน.ตำบลแม่สุก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรื่องการเรียนทางออนไลน์ ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เวลา 08.00 น เป็นต้นไป 
ความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของ กศน.ตำบลแม่สุก 
การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 
การสอบ N NET ภาคเรียนที่ 2/2563
การสอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561
งานกีฬาสีประจำปี 2562
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 พัฒนาวิชาการ การติวเข้มก่อนสอบ
ปั่นปันปัญญา
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120