Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"เว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต หากมีข้อเสนอแนะขอเชิญได้ที่เว็บบอร์ดจะขอขอบคุณยิ่ง
 
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศศช.อ.แจ้ห่ม นำนักศึกษาจำนวน 20 คนเข้ารับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมร่มไทร กศน.ภาคเหนือ จ. ลำปาง
 
ครู ศศช.บ้านห้วยปง นิเทศ ติดตาม นักศึกษาทุน ตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปี 61 เดือนกันยายน 2561    
ศศช.บ้านห้วยปง รับการนิเทศ ติดตามงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง จาก ผอ.พิมพ์ใจ โนจ๊ะ และครู นิเทศ ศศช. กศน.อ.แจ้ห่ม นายศรีวรรณ โกเมฆ  
ครู ศศช.บ้านห้วยปง ทำหน้าที่คุมสอบปลายภาค นักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ปีการศึกษา 1/2561  
ครู ศศช.บ้านห้วยปง จัดการเรียนการสอน นักศึกษาสายสามัญเดือนกันยายน 2561  
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดลำปาง 

 
ครู อาสาฯศศฃ.บ้านห้วยปง เยี่ยมบ้านชาวบ้าน 
ครู อาสาฯศศช.บ้านห้ววยปงเข้าร่วมอบรม 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่่งเสริมการรู้หนังสือนบพื้นท่ีสูง 
ติดตามเด็กทุนการศึกษาตามโครงการสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ประจำปี ๒๕๕๙ 
ศศช.บ้านห้วยปงจัดโครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน
ศศช.บ้านห้วยปงรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานคณะติดตามผล กศน.จ.ลำปาง
กศน.อำเภอแจ้ห่มรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 / 2559
ศศช.บ้านห้วยปง จัดอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน
รักการอ่านดอย กุมภาพันธ์ 59
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120