Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

นางนาตยา นนทวงศ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี 2564 เพื่อทบทวนและติดตามความก้าวหน้ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในแต่ละประเด็นการพิจารณา
   
นางนาตยา นนทวงศ์ พร้อมด้วย ครูนิเทศก์ ครูศศช. บ้านแม่ก๋า ได้จัดกิจกรรมมอบแทงค์น้ำและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่อการดำรงชีพของชาวบ้านร่วมกับกับภาคีเครือข่าย   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2564 โดยมีนายชาญ จูดคง เป็นประธานในพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดสามัคคีธรรมบ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการนิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ตำบลเมืองมาย   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยครูอาสาและครู กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง ดำเนินการนิเทศติดตามบ้านหนังสือชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วย น.ส.จิระวดี สมทรง ครูชำนาญการ นายศรีวรรณ โกเฆม ครูอาสา น.ส.วรรณิษา กันทา ครู กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง และน.ส.เบญจวรรณ ขาวงาม บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มดำเนินการนิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อม คณะครูและบรรณารักษ์ นิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ศศช.ห้วยวาดและกศน.ตำบลแม่สุก   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อม คณะครูและบรรณารักษ์ นิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชนตำบลวิเชตนครอละตำบลบ้านสา   

นางนาตยา นนทวงศ์ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อม คณะครูและบรรณารักษ์ นิเทศติดตามบ้านหนังสือชุมชนตำบลปงดอน
   
เข้าร่วมรับฟังการรับฟัง นโยบายจากท่านสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ที่จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และนโยบายที่สำคัญ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.ทั่วประเทศ
   
พิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดลำปาง หรือ (กสศ.)ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง มีจำนวนนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ทั้งหมด จำนวน 20 คน   
โครงการพัฒนาบุคลากรกศน.ด้านการพัฒนาและประเมินหลักสูตรรายวิชาเลือกของสถานศึกษาขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วย คณะครู ครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำปาง   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม และคณะครู ได้นำรถเข็ญนั่ง จากทุนเพื่อการเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
วันที่ 14 กันยายน 2564 นายชาญ จูดคำ นายอำเภอแจ้ห่ม เยี่ยม กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/35 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555